header
logo

När skepparen Truls Kullenberg lägrade prästens dotter

Visserligen säger man att sådant kan hända även i de bästa familjer, men det måste ha skvallrats om det i hela bygden när prästen Landbys ogifta dotter Botilla Christiana kom med magen i vädret. Vem var det som var far till barnet? Nåväl Prästen och övriga i familjen visste det och som vanligt blev det även i detta fall en domstolssak.

I Domboken 1789, A I a: 68, Nr 21, kan man läsa följande:

Den 4de Februari 1789
Uti till Domhafwande aflåten Skrifwelse under den 2
dre i denna månad anmäler Herr Probsten Christian Landby i Brunby, at des doter Mademoiselle Botilla Christiana Landby blifwit af Skjepparen och Sjömannen Truls Kullenberg häfdad och med Barn rådd. Thetta skall wäl skjedt under Ägtenskapslöfte, men ett slikt löftes fullbordande bestrider Herr Probsten till alla delar med ärbjudande af Laga plikt för sin doter; Therwid låter bemälte Nils Kullenberg ingifwa ett sådant Anförande till Protocollet:

Utan äskat, gifwit, eller thermed i minsta måtto förknippat ägtenskaps löfte har jag såsom Herr Probsten och Kyrckoherden Magister Christian Landbys utwärckade stämning förmäler för första gången häfdad och med barn rådt thess ogifta dotter Mademoiselle Botilla Christiana Landby.– The böter som lagen för en slik kärleksfull förbrytelse utstakar underkastar jag mig; Men then i Kongl. Mai
tts Nådiga förordning af år 1744 påbudne Hemliga skriften wågar jag ödmiukast hoppas warder mig eftergifwen, sedan jag enligt Herr vice Pastoren Paul Landbys widfogade betyg efter brottets föröfwande nyttjat salihetsmedlen.
Att Herr Probsten Landby genom sitt stillatigande uti thess skrifwelse ansedt mig oförmögen bidraga till barnets upfostran, så vida det med lif framfödes, och thermedelst iklädt mig samma faderliga skyldighet, är en owäntad benägenhet, för hwilcken jag skall wara honom ewigt tack skyldig,
Mörarp th: 3 Februari 1789
Truls Kullenberg gm Pehr Hultberg

Hwarjemte ingifwes wederbörligt bewis, at såwäl Mademoiselle Landby som Kullenberg efter theras utöfwade brottslighet begådt then Heliga Nattvarden och således Skrift och aflösning ärhållit.

Detta öfwerwäger HäradsRätten och pröfwar skjäligt i förmågo af LIII Cap: 1 § och LV Cap: 5 § i MisgjerningsBalken sakfälla Mademoiselle Landby till En RD 32 skillingar och Skjepparen Kullenberg till Tre RD
r 16 S: till treskiftes till Brunby Kyrka ärlägga, hon 32 sk: och han En RDr 16 sk: Specie; Men någon hemlig Skrift och Aflösning kunne the numera icke undergå, sedan the på förutnämt sätt redan ärhållit aflösning; Och som Herr Probsten icke eller yrkat någon ärsättning af Kullenberg till barnets upfostran, så låter ock HäradsRätten therwid förblifwa.

– – – – –

Truls Nilsson Kullenberg var född 1756 23/9 på Kulla, död 1806 12/11 på Mölle Läge.
Han var son till Fyruppsyningsmannen och rusthållaren Nils Nilsson på Kullagården och modern Boel Christensdotter.
Han var Skeppare och Byfogde på Mölle Läge nr 8. som han övertog efter sin hustrus förre man, avlidne krögaren Johan Dehlin.
Truls Kullenberg gifte sig med Swenborg Persdotter Westberg född 1751 9/7 på Arildsläge nr 47. Hon dog 1804 17/10 på Mölleläge och maken Truls dog 1806 12/11 på Mölleläge.


I födelseboken för Brunnby (C:2 2/4) läser vi följande:

1789 maj 11
kom Mademoiselle Christiana Botilla Landby ned på barnsäng och fick en wälskapad dotter som d. 13 därpå fick dop och Christendom och blef kallad Botilla Catharina Charlotta. Hölts wid dopet af Fru Probstinnan Botilla Landby. Wittnen woro Her Camerer Petter Hultberg, Vice Pastoren Her Påhl Landby, Skipparen Helje Norgren, Fru Catharina Margareta Hallman, /–––?–––/ Pigorna Chersti Möller och Bengta Fisch från Mölle. Barnafadern... war Skipparen Truls Kullenberg, som mer än 1 åhr förut begärat hene til äkta samt fåt mit och min Kära Hustrus samtyckte men som han emedlertid slagit sig til alt för stor liderlighet och gemenskap woro iag och min kära Hustru nödsakade wid Lofl. Domstohlen i Mörarp d.3 Feb. sistlidne Protestera all widare förbindelse och fulbordan af wigseln med denne Personen.
DöpelseHeten förrättades af Kyrckioherden WählEhrewördige och Höglärde Herr Johan Magnus Palm i Stödhafv.

Hans–Otto Pyk
med hjälp av Hans Arlock
domboksavskrifter.

Tillbaka