header
logo

Pesten 1711

Angående pestens utbrott meddelas här en skrivelse till v. Guvernören över Skåne:

”Eders Exell. jag ödmjukligen raportera bort, huru Gudi klagan den smittsamma sjukdom sig uti Luggude härad på några dagar och sedan jag till Malmö sist inrest var, till en myckenhet utvidgat, så att nu uti Fleninge, Allerum, Wäsby, Brunnby. Jonstorp, Bårslöf, Raus, Fjerrestad, Kattarp och Kropps socknar, att jag icke annat natt och dag, sedan jag från Malmö hemkom, fått gjort än omkring resa vakterna vid byarna att utsätta samt på dem sedan aktgifva att de flitigt inseende hafva, de sjuka icke med de friska få pläga umgänge, ty den vanartiga allmogen är så elak att hålla i från hvarandra att det är omöjligt ehuru svårt straff de föreläggas, utan en nattetid sitt umgänge söka till att få förpläga, varandes nu så mycket svårare för mig att inseende hafva, som de 2:ne länsmännen äro mig frånstängda, den ena uti Fleninge socken som är af farsoten sjuk och den andre uti Görslöf och Jonstorp socken innestängda, emedan hela byn är antänt, men emellertid skall jag så länge Gud hälsan förlänar ingen tid eftersätta, utan tillfölje af min undersåtliga plikt söka att allt efter förordningarne på människe och möjligaste sätt blifver iakttaget, de döda kroppar blifva straxt uti avsides backar bortgömda.

Här är ett slätt och bedröfligt lefverne, Gud skicke allt till det bästa, de 2:ne Kavalleri kompanier Hr. Major Hasenkrantz och Hr Ryttmästare Hultens af Norra Skånska kavalleriregementet, som uti Luggude härad står, gifva all handräckning till vakthållning, men kan nu icke längre tillräcka, utan har jag i dag måst anlita Kapten Fogeltref af Hr. Öfverste Bilstens Regemente, som i Rönnebergs härad är inkvarterad, att gifva mig handräckning med 5 soldater om dagen, som vid en by uti Fjerrestad socken, och Wallåkra hafva vakt, och jag till min död förblifver.

Datum Tågerup d. 7 juli 1711
Eders Exellencus etc. tjänare
T Brandt”


Följande är hämtat från Olof S Erikssons Kullaboken.
Pestkyrkogården i Brandstorp blev lagd ut på Kulla fälad långt från människoboningar. Detta hände år 1711, alltså året efter slaget vid Helsingborg. Då kom den fruktade pesten till Skåne och varade under ett par år. Nära 300 personer jordades i Brandstorp. Många av dessa hörde hemma i dåvarande Väsby–byarna Viken, Ingelsträde, Klappe och Höganäs. Pesten hade från Polen trängt till Danzig, och år 1711 var den i Köpenhamn. Och så är den strax efter i Kullen och härjar fruktansvärt här under månaderna juni och juli.
Alla, som dog i pesten inom Väsby församling begravdes i Brandstorp. Där jordades 282 yngre och äldre personer. När inte snabbt nog brukliga likkistor kunde anskaffas, hände, att de döda jordades i stora klädkistor.
I Viken avled under juni och juli sammanlagt 107 personer. I somliga hus dog alla. När pesten var över, fanns på Viken 19 ödehus.
I Allerum dog 500 personer. Värst utsatt blev Domsten. Det sägs, att endast tre personer överlevde där.
De döda fick inte begravas på kyrkogårdarna för smittans skull. Ingen fick besöka en sjuk och begravningsfölje fick inte förekomma. Den som greps utom sin socken, skulle slita fem par spön.
År 1713 upphörde pesten i Skåne.

Hans–Otto Pyk

Tillbaka