header
logo

Medan Elfver Grönning var och krigade i Pommern

Ur Domboken A I a:13 (KL 1956) Den 15 oktober 1708

Cronans befallningsman Wällbde Magnus Holst har Citerat Qwinfolket Ingar Jöransdotter som var Ryttaren Elfver Grönings lagstiffta hustru, hwilken har giordt enkelt hoor och warit öfwer i Dannemark, men som Kyrckioherden uti Jonstorp har remitterat Henne ifrån sigh igen, att deröfwer wedh TingsRätten må Ransaakas, ty har Befallningsman låtit kalla henne och Elfwer Gröning för Rätten.

Ryttaren Elfwer Gröning berättar att han för 7½ åhr sedan blef transporterat med Skånska Regementet till Pommern och war sedan uthe intill nestledne Påsk, då han kom i Landet. När han Reeste uth lembnade han effter sigh sin hustru Ingar Jöransdotter med hwilken han aflad ett Barn och ett annat barn war hon Hafwande medh när han Reste uth, men i den tijden han borta war har hon låtit häfda sigh af en annan ogifft Person och Ryttare och sedan reste hon öfwer till Dannemark, och war kommen öfwer till Skåne lijtet förän han war kommen tillbakas. Nu berättar han, att han tagit Hustrun till sigh igen och bodt samman med henne sedan Påsk. tillgifwit henne sitt brått, och ärnar att bygga Echtenskap med Henne framdehles.

Ingar Jöransdotter berättar, att hon är blefwen häfdat och hafwande af en ogifft TremänningsRyttare Per Lillja 4 åhr effter att dess Man war uthcommenderat och samma Per Lillja är död. och sedan hon war hafwande blefwen, begaf hon sig till Dannemark till en sin Släckt, der födde hon ett drängeBarn och när Barnet war 1½ åhr gl: Reeste hon hijt öfwer med Barnet och lefwererade det till sina föräldrar som boo i Norra Häradh och Tossige Sockn Ramnekulla By Jöran Bengtsson och sedan reste hon tillbakas och fäste sigh till amma på Fredricksborgs Slått hwarest hon tiente 1½ åhr hoos Kongl. HoffSmeden Jörgen Ollendorf deruppå hon upwisar bem
te HoffSmeds attest under hand och Sigill dat: Fredricksborg d. 25 November 1707. Desythan har samme HoffSmedh attesterat att Ingar Jöransdotter har under warande tienstetijdh warit några gånger till Herrans Nattward. Nock har uppå samma attest een Person Eskell Jönsson Seest medh hand och Sigill attesterat av Esponderop d. 4 December 1707 att Ingar Jöransdotter har stådt uppenbara Skrifft uti Esponderop Kyrckia för sitt begågne Lägersmåhl och sedan intet oförsummeligit begådt med wijdare som bemte attester innehålla. Och berättar Ingar Jöransdotter att Eskell Jönsson skall wara Kyrckioherde i Esponderop utj Selandh.

Till närmare uplysning i Saaken will H
r Befallningsman låta inkalla några
s:t af dee äldsta Männen i Jonstorp Sochn till Nestkommande Måndagh.

Domb. A I a:13, forts. (KL 1956) Resolutio d. 20 October 1708

Såsom giffte Rvttaren Elfwer Gröning för 7½ åhr sedan blef transporterat med Skånska Regementet till Pommern och har sedan wedh Kongl. Arméén intill Nestledne Påsk då han till detta Landet kom tillbakas. Emedlertijd har dess Laggiffta hustru Ingar Jöransdotter som här i Landet sigh effterlembnade låtit en ogifft Ryttare Per Lillia benembd hefda sigh, och med honom 4 åhr sedan dess Man war uthcommenderat afladt Barn, hwilket hon har födt uti Dannemark och det sedan lefwererat till sine föräldrar i Norre Härad Tossige S
n och Ramnekulla By, Men Ryttaren Per Lillia är emedlertijdh död och afleden. Fördenskull dömmes Ryttarehustrun Ingar Jönsdotter till föllje af Kong. Maijts Strafordning af åhr 1653 för denne sin Hordoms Synd att plickta Ottatio dhlr Smtt elr och hudstrykas wed tingsdören samt sittia 3ne Söndagar uppå plicktpallen.
Actum ut Supra.
Plicktad med Kråppen.

Insänt av Hans-Otto Pyk


Tillbaka