header
logo

Äktenskapsmål Domkapitlet i Lund

Exhibitz d 13 nov 1754
Wy underskrefna Anders Nilsson och Kirstina Helljesdoter hafva warit med hwarandra lagligen och skriftligen förlofwade uti någon åhr, thet wåra egna best tillkänna gifwa, hafwa ok till thenne wår förlofning haft å båda sidor wåra Kära föräldrars samtycke. Men emedan jag Anders Nilsson nu wara ändradt mina tankar af mit sinne kan ej förmås, at bygga hjonelag med förenämnda Kirstina Helljesdoter, utan hölt med henne en wänlig förlikning, ther jag ock wunnit. För öfrigt betygar jag inför gud ock på mit samwete, at jag ingen ting har mot Kirstina Helljesdoter, utan ärkänna henne för en dygdig, from och beskedelig piga, har ock icke thet ringaste at förebrå hennes föräldrars hus. Jag Kirstina Helljesdoter är likaledes nögd at blifwa Anders Nilsson qwitt, efter som förnimmes, at han ej will holla fast med sitt mig gifna löfte, och hos min fader härtill gifwit mig sitt tillstånd. Uti Christelig kärlek har wår förlofning warit, uti Christelig kärlek äro ny utan begge finnade och uplöser henne ock skall härmed all wrede och bitterhet blifwa borta, så at ny såsom rätta Christna wisat, skola med hwarandra omgås och lämna hwarandra tillika frihet, at Båda i annat gifte när och hur Gud behagar. Anhålla ock ödmjukast om then Lofliga Luggude härads Tingsrätts stadfästelse på thenna wår försoning, emed ska ditt är stämd. Thetta till styrke hafwa wy begge uti wittnens närwaro underskrifwit
Mölle d 13 Febr 1752
Anders Nilsson
på min dotters wägnar Hellge Andersson
at thenna för mig wore så afslutat, betygar
Johannes Klerk        A Borgquist

Åhr 1752 den 18 februarü på almänna wintertinget med menige man och öfwrige uti Luggude härad å wanl tingsteden Mörarp, blef denna förening uplöses och emedan inga mistankar war om något olofligt umgienge Parterna emellan, eller at de hwar annan höfdat; ty finne tingsrätten skiäligt, at föregående förlikning stod fast, ock enligt 4 Cap 4 gift m bl förewisa fästehion til högwördige dom Capitlet uti Lund at medfåt behörigt skiljebref.
Utsupra
På Härads Rättens wägnar
Casp Ludvig von Bnen

Hans-Otto Pyk

Tillbaka